Przedszkole Publiczne Rzepiennik Biskupi Oddział Zamiejscowy
Menu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

 

Koncepcja pracy

Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim (Oddział Zamiejscowy)

Przedszkole w codziennej pracy kieruje się zapisami zawartymi w Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela, a także

wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach

Dzieci oraz przestrzega obowiązujące nasz system oświaty pozostałe uregulowania prawne.

W pracy zmierzającej do osiągania celów statutowych przedszkole uwzględnia wszelkie

pozytywne formy działań będące efektem inicjatywy własnej personelu, dzieci, rodziców,

organu prowadzącego i innych sojuszników przedszkola.

Podstawowymi celami pracy są:

• przygotowanie dzieci do nauki szkolnej

• kontynuowanie wychowania domowego,

• zapewnienie opieki i warunków do rozwoju,

• realizowanie podstawy programowej,

• wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci, zgodnie z ich wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społecznokulturowym i przyrodniczym.

Nieodzownym warunkiem osiągniecia celów statutowych przedszkola jest

przestrzeganie zasad racjonalnej organizacji pracy. W tym celu w placówce przestrzega się:

• zasady celowości– uświadomienie pracownikom, dzieciom celów przedszkola oraz

dróg prowadzących do ich osiągnięcia,

• zasady kompetencji– właściwe przygotowanie pracowników do realizacji celów oraz

przydzielonych im zadań i funkcji,

• zasad badawczości– stałe analizowanie pracy przedszkola w celu jej doskonalenia,

• zasady rytmiczności– równomierne wykorzystanie sił i środków w czasie i przestrzeni,

aby czynności były płynnie wykonywane,

• zasady odpowiedzialności– ścisłe określenie i podział zadań, obowiązków i

uprawnień,

• zasady identyfikacji– identyfikowanie się pracowników z wykonywanym zawodem,

• zasady gospodarności– ekonomiczne działanie we wszystkich dziedzinach pracy

przedszkola.

Główne zadania warunkujące osiągnięcie celów statutowych realizowane w

przedszkolu pogrupowane w bloki tematyczne:

1. Praca wychowawczo–dydaktyczna:

• zapewnienie warunków optymalnej i rytmicznej realizacji programu (kwalifikowana

kadra, baza dydaktyczna, środki dydaktyczne itd.),

• stosowanie efektywnych form i metod pracy aktywizujących ogół dzieci,

rozwijających ich osobowość, aktywność, zainteresowania, gwarantującym

wyposażenie ich w umiejętności i sprawności przewidziane podstawą programową i

przygotowujących do nauki w szkole,

• tworzenie warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi uzdolnień i zainteresowań

dzieci (konkursy przedszkolne, wystawki osiągnięć dzieci, programy artystyczne,

indywidualny program i tok pracy itd.),

• otoczenie właściwa opieką uczniów wymagających kształcenia specjalnego,

• organizowanie współpracy z instytucjami i ośrodkami upowszechniania wiedzy i

kultury w celu wzbogacenia procesu wychowawczo–dydaktycznego (prasa,

biblioteka, kino, teatr, Dom Kultury itd.),

• organizowanie wycieczek krajoznawczych dostosowanych do wieku dzieci i wymagań

podstawy programowej,

• prowadzenie okresowych badań stopnia realizacji podstawy programowej,

analizowanie uzyskanych wyników oraz określanie wniosków i zadań do dalszej pracy,

• zacieśnianie współpracy ze szkołą podstawową, w celu zapoznania dzieci z

warunkami i perspektywami dalszego kształcenia się,

• organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych oraz obchodów świąt

państwowych,

• organizowanie spotkań dzieci z ludźmi, którzy potrafią przybliżyć i poszerzyć

określone zadania wychowawczo–dydaktyczne,

• tworzenie przedszkolnej tradycji (obyczaje przedszkolne),

• wdrażanie dzieci do poszanowania każdej uczciwej pracy (praca na rzecz przedszkola

i środowiska).

2. Praca opiekuńcza:

• diagnozowanie potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców w zakresie bezpieczeństwa

fizycznego i psychicznego,

• zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego i higienicznych warunków pobytu

(warunki BHP, wyposażenie),

• promowanie ochrony zdrowia, rozumianego szeroko (zajęcia, spotkania z gośćmi,

wycieczki itp.),

• zapewnianie poczucia bezpieczeństwa psychicznego (proces adaptacyjny, obecność

rodziców w pierwszych dniach),

• umożliwianie odpoczynku dzieciom (relaks, możliwość wyciszenia),

• umożliwianie zaspokajania głodu i pragnienia (picie do dyspozycji, wpływ dzieci na

rodzaj lub ilość tego co jedzą),

• umożliwianie przebywania na świeżym powietrzu,

• zapewnianie pomocy materialnej dzieciom wywodzącym się z rodzin o szczególnie

trudnej sytuacji materialnej,

• organizowanie w przedszkolu przez służbę zdrowia różnorodnych działań (badanie

stanu zdrowia, określanie zaleceń, fluoryzacja zębów),

3. Współpraca ze środowiskiem:

• realizowanie funkcji przedszkola uspołecznionego, współpracującego z rodziną,

organem samorządowym i wszystkimi rzeczywistymi sojusznikami przedszkola,

• rozszerzanie działalności w zakresie podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców,

podejmowanie starań w zakresie zwiększenia udziału rodziców w poszczególnych

dziedzinach pracy przedszkola, rozpoznanie wspólnie z rodzicami możliwości

rozwojowych dzieci, przekazywanie na bieżąco informacji o postępach dziecka i

działaniach przedszkola, uzgadnianie z rodzicami działań wychowawczych,

uwzględnienie ich uwag, wniosków, postulatów w zakresie doskonalenia pracy

przedszkola,

• doskonalenie pracy Rady Rodziców oraz kształtowanie u rodziców poczucia

odpowiedzialności za losy i rozwój przedszkola,

• pozyskiwanie instytucji, zakładów pracy i organizacji społecznych działających w

środowisku do różnorakich działań organizacyjnych i wsparcia finansowego na rzecz

przedszkola.

4. Organizacja pracy Rady Pedagogicznej i personelu administracyjno–obsługowego

przedszkola:

• dobór kadry pedagogicznej o kwalifikacjach gwarantujących pełne osiągnięcie

celów wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i zdrowotnych przedszkola,

• przydział pracownikom zadań i obowiązków oraz uprawnień zgodnie z

zajmowanym stanowiskiem,

• umacnianie i poszerzanie roli Rady Pedagogicznej w realizacji całokształtu zadań

statutowych przedszkola oraz kształtowanie i umacnianie poczucia

odpowiedzialności za wyniki tej pracy,

• dokonywanie przez Radę Pedagogiczną systematycznej analizy i oceny

całokształtu pracy przedszkola,

• organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej w zakresie nowoczesnych form i

metod pracy, prawa oświatowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

• tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu ambicji zawodowych i osiąganiu

najwyższych wyników w pracy, inspirowanie nauczycielki do podejmowania,

korzystnych dla potrzeb przedszkola form doskonalenia, dokształcania i

samokształcenia oraz nowatorskich rozwiązań pedagogicznych,

• upowszechnianie doświadczeń i osiągnięć zawodowych przodujących nauczycieli,

• motywowanie nauczycielki do osiągania najwyższych wyników w pracy oraz

podejmowania innowacji pedagogicznych (pochwały, wyróżnienia, nagrody,

odznaczenia),

• planowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz nadzoru pracy pracowników administracji i obsługi.

5. Działalność administracyjno–gospodarcza:

• prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• pozyskiwanie środków finansowych z różnych możliwych źródeł na rzecz

sfinansowania potrzeb przedszkola,

• uzupełnienie i rozszerzenie asortymentu wyposażenia przedszkola w sprzęt i środki

dydaktyczne oraz biblioteczki w wydawnictwa książkowe i prasę, zgodnie z

wymogami podstawy programowej i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

• zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dzieciom i pracownikom

przedszkola oraz zaopatrzenie pracowników w sprzęt i odzież ochronną,

• prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenowych

urządzeń, ocena ich stanu technicznego oraz określanie zadań w zakresie likwidacji

stwierdzonych braków i usterek,

• prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych zgodnie z ustaleniami wynikających z

przeglądów technicznych obiektu.

Zakres proponowanych działań zmierzających do osiągnięcia optymalnych celów nie

wyczerpuje całokształtu i złożoności zadań postawionych przed przedszkolem.

Zadania przedstawione w koncepcji pracy przedszkola, chociaż dostosowane do

specyfikacji przedszkola i wynikające z niej uwarunkowań, a także oczekiwań dzieci i

środowiska, wymagają w kolejnych latach konkretyzacji, uwzgledniającej aktualne warunki.

Cel strategiczny:

Przedszkole przyjazne dziecku, otwarte dla rodziny i środowiska lokalnego,

realizujące ich oczekiwania na miarę swych możliwości.

Standardy wymagań:

• przedszkole zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne, poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, kształtowanie tych wiadomości i

umiejętności, które dają możliwość osiągania sukcesów w edukacji szkolnej,

• przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

• cała społeczność przedszkola jest zaangażowana w realizacje wspólnych celów

określonych w wizji przedszkola,

• udział rodziców dzieci w życiu przedszkola jest znaczący i są oni zaangażowani we

wszystkie możliwe obszary jego działalności,

• stworzony przez przedszkole system kontaktów rodziców z nauczycielem spełnia

potrzeby i oczekiwania rodziców oraz zapewnia im dostęp do informacji,

• przedszkole współdziała z instytucjami lokalnymi, np. inne placówki oświatowe, pełni

w środowisku kulturotwórczą i cywilizacyjna rolę.

 MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA:

• Atrakcyjna oferta edukacyjna.

• Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.

• Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej.

• Dobra atmosfera i klimat przedszkola.

• Wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalenie nauczycieli.

• Własna strona internetowa.

• Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i

społecznymi.

• Wysoki poziom zadowolenia rodziców- powodzenie placówki w środowisku.

• Znajomość oczekiwań rodziców wobec przedszkola.

• Szeroki wachlarz metod innowacyjnych w pracy z dziećmi.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY:

• Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego.

• Dbałość o bezpieczeństwo dzieci, promowanie bezpiecznych zachowań dzieci.

• Edukacja przez sztukę, kulturę swojego regionu i poczucie patriotyzmu lokalnego.

• Rozwijanie zainteresowań dzieci przy współpracy z rodzicami.

• Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i

środków edukacyjnych.

• Szersza promocja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

WSKAŹNIKI EFEKYWNOŚCI KONCEPCJI- KRYTEIA SUKCESU:

• Poszerzenie oferty edukacyjnej o elementy innowacyjne.

• Wzrost bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci.

• Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole.

• Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

• Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

• Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności

przedszkola.

• Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

• Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

• Stałe wzbogacenie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne.

• Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.

WYCHOWANEK

Absolwent Przedszkola na miarę swoich możliwości rozwojowych jest dobrze

przygotowany do roli ucznia:

Wykazuje:

• motywację do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego,

• zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z

posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

• umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

• umiejętność współpracy w grupie,

• umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

• tolerancje wobec innych ludzi, odmiennych postaw, przekonań

• samodzielność,

• odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Posiada:

• zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich

sposób,

• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

• podstawową wiedzę o świecie,

• umiejętność szanowania przyrody i środowiska.

Zna:

• prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

• swoją wartość, bo jest niepowtarzalną jednostką,

• swoje miejsce w rodzinie,

• podstawowe normy społeczne,

• kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

• zasady zdrowego trybu życia i bezpiecznych zachowań.

Potrafi:

• wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany przez otoczenie,

• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcje, gdy samodzielnie wykona

zadanie,

• dbać o swój wygląd, własne zdrowie i bezpieczeństwo,

• współdziałać w grupie,

• wykazywać inicjatywy w działaniu,

• przestrzegać ustalonych reguł,

• odróżniać dobo od zła,

• komunikować się z innymi,

• występować publiczne- reprezentować grupę, przedszkole.

Przestrzega:

• zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

• zasad kultury współżycia, postępowania.

Jest:

• przygotowany na miarę swoich możliwości do podjęcia nauki w szkole,

• odpowiedzialny za swoje zachowanie,

• dba o środowisko,

• ciekawy świata,

• twórczy,

• wrażliwy na potrzeby innych,

• tolerancyjny,

• na miarę swoich możliwości samodzielny.

NAUCZYCIEL

• Zaangażowany w pracę przedszkola.

• Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.

• Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i

uzdolnienia.

• Doskonali i podnosi swoją wiedzę i umiejętności.

• Wzbogaca warsztat pracy.

• Stosuje nowoczesne metody pracy.

• Prowadzi dokumentacje zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

• Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny i

taktowny.

• Współdziała z zespołem.

RODZIC

• Otrzymuje rzetelną i obiektywną informacje o postępach i niepowodzeniach dziecka.

• Wyraża swoją opinie i ocenia pracę przedszkola.

• Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola.

• Jest partnerem w worzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu

przedszkolem.

EWALUACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja przedszkola będzie analizowana i modyfikowania w miarę potrzeb.

Etapy ewaluacji:

• bieżące obserwowanie realizacji zadań,

• ustalenie realizacji zaplanowanych zadań zgodnie z harmonogramem,

• analiza i modyfikowanie w razie potrzeby- wprowadzenie koniecznych zmian,

• doskonalenie realizowanej koncepcji,

• po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji sprawdzanie realizacji celów

szczegółowych, wprowadzenie koniecznych zmian,

• ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych,

• zbieranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola,

• po zakończeniu realizacji całego programu ocena efektów realizacji koncepcjiodpowiedź na pytanie czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane cele koncepcji,

• ocena realizacji zadań przez osoby odpowiedzialne,

• wnioski do planowania pracy w latach następnych.

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

• Obserwacja dziecka- dokumentowane wyników,

• Przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej,

• Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności,

• Rozmowy indywidualne z rodzicami,

• Wymiana doświadczeń ze specjalistami,

• Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

• Wspieranie rozwoju dzieci, pracę wg. Indywidualnie opracowanych programów,

dokumentowanie wyników.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

• Obserwacji funkcjonowania w grupie,

• Wytworów prac dzieci,

• Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci,

• Prezentacji umiejętności (występy, konkursy),

• Materiały reportażowe (zdjęcia, filmy, kroniki, albumy),

• Rozmowy.

Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci:

• prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka,

• rozmowy indywidualne z rodzicami,

• organizowanie zebrań,

• omawianie arkuszy diagnostycznych,

• organizowanie zajęć otwartych,

• prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych.

Podejmując działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, wytyczyliśmy

następujące kierunki działań na lata 2015-2021

PRIORTETY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

1. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, zdrowego stylu życia i świadomości

ekologicznej,

2. Aktywne obcowanie dziecka ze sztuką i jej współtworzenie,

3. Lepsze wykorzystanie zasobów przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz

wzajemnego rozwoju.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Kształtowanie postaw wobec zdrowia w odniesieniu do funkcjonowania własnego

organizmu i przeciwdziałania infekcji poprzez różnorodne formy aktywności.

2. Tworzenie optymalnych warunków do rozwijania wyobraźni twórczej w działalności

plastycznej i muzycznej.

3. Stwarzanie dziecku bezpiecznego i przyjaznego środowiska do zabawy i pracy.

PIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcenie do wszelkiego rodzaju

zabaw zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej wpływu na prawidłowy

rozwój organizmu.

2. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji miasta.

3. Odkrywanie w dzieciach ich zdolności i uzdolnień. Wspieranie rozwoju dzieci

potencjalnie uzdolnionych, stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonymi

możliwościami.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna sukcesem dzieci w szkole-rozwijanie wiary

we własne siły, stwarzanie warunków osiągania sukcesu, samodzielnego działania,

rozwijania aktywnych postaw twórczych przy uwzględnianiu indywidualnych

możliwości dzieci.

2. Budowanie skutecznego systemu przepływu informacji i współpracy z rodzicami i

środowiskiem lokalnym w celu zacieśnienia relacji i promocji placówki.

3. Właściwy dobór zabawek jako podstawowego narzędzia aktywności przedszkolaka

oraz warunek dobrej i rozwijającej zabawy.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLY 2019/202O

1. Empiryczne poznawanie świata, jako elementu kształtowania świadomego i

przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze

zdrowie.

2. Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, rodziców i pozostałych pracowników

przedszkola.

3. Przedszkole ujednolica działania z rodziną w wychowaniu dziecka, tworzy warunki

umożliwiające dziecku wyrównanie szans edukacyjnych oraz wspiera jego zdolności.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Kontynuowanie działań związanych z upowszechnianiem i promowaniem

czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.

2. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w realizacji zadań związanych z rozwijaniem

umiejętności informatycznych i matematycznych dzieci.

3. Korzystanie z nowych rozwiązań wychowawczo – dydaktycznych i organizacyjnych

jako odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne.

4. Systematyczna realizacja zadań związanych z rozwijaniem samodzielności ,

kreatywności i innowacyjności dzieci.

5. Intensyfikacja pracy przedszkola w zakresie podejmowania działań kształtujących

właściwe postawy dzieci poprzez proces wychowawczy.

Każdy pracownik przedszkola jest w pełni świadomy swoich zadań i kompetencji oraz

odpowiedzialności za funkcjonowanie placówki. Głównym obowiązkiem jest powodowanie

takich działań, które zmierzają do realizacji cele strategicznego, przy równoczesnym,

możliwie maksymalnym włączeniu w te działania dzieci, rodziców a także osób, instytucji i

organizacji mogących się przyczynić do osiągnięcia tego celu.

Przyjęto Uchwałą nr 8/2015/2016 Rady Pedagogicznej


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-11