Przedszkole Publiczne Rzepiennik Biskupi Oddział Zamiejscowy
Menu
Strona głowna  /  Statut przedszkola
Statut przedszkola

 

Statut Przedszkola Publicznego

w Rzepienniku Biskupim (Oddział Zamiejscowy)

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Przedszkole Publiczne

w Rzepienniku Biskupim

850467100

3. Lokalizacja przedszkola : siedzibą przedszkola jest obiekt w Rzepienniku Biskupim

nr 223 w którym funkcjonuje jeden oddział przedszkolny. Drugi oddział przedszkolny

- zamiejscowy funkcjonuje w obiekcie Rzepiennik Biskupi 321.

4.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski z siedzibą

urzędu w Rzepienniku Strzyżewskim nr 400.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Rzepienniku

Biskupim,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego w

Rzepienniku Biskupim,

3) dyrektorze – należy przez to rozmieć dyrektora przedszkola, o którym mowa w

§ 1,

4) radzie pedagogicznej – należy rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola

Publicznego w Rzepienniku Biskupim,

5) radzie rodziców - – należy rozumieć Radę Rodziców Przedszkola Publicznego

w Rzepienniku Biskupim,

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego

przedszkola,

7) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

8) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia

2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 59 ze zm.),

9) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września

1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 roku poz. 1943 ze zm.),

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające

w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego

rozwoju dziecka .

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,

społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści

adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,

wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i

zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi

nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie,

sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu

drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz

dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych

sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,

uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań

rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym

wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,

zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i

instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz

tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina,

grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania

zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie

rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,

prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki

w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku

poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka

regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania

dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych

dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie

programowej wychowania przedszkolnego,

2) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i

rodzaju aktywności,

3) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,

prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju

niepełnosprawności dziecka.

5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz

podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami

kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej

lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologicznopedagogicznej.

7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok

edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie

rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w

trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa

regulamin spacerów i wycieczek,

3) zatrudnianie w oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są

odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i

podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

9.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub

upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne

bezpieczeństwo.

10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność

za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez

pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od

momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

11. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny 16.00, nauczyciel

powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o zaistniałej

sytuacji; gdy brak kontaktu z rodzicami, dzwoni do osób upoważnionych do

odebrania dziecka z przedszkola, wpisanych w deklaracji osób upoważnionych do

odbioru dziecka; pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania; w przypadku

niezgłoszenia się powiadomionych osób informuje o zdarzeniu policję.

12.Dzieci dojeżdżające do przedszkola busami szkolnymi przyprowadzane są z

busa podjeżdżającego pod przedszkole przez opiekuna i oddawane pod opiekę

nauczycielce.

13.Dzieci odjeżdżające busem ubierają się w szatni pod opieką woźnej i przez nią

odprowadzane są do busa podjeżdżającego pod przedszkole. Po wejściu do busa za

dzieci odpowiada opiekun.

14. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest

pomoc materialna na wniosek rodzica lub dyrektora Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu na zasadach

zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom

uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na

wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz

specjaliści..

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z

dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz

innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologicznopedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 5

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

2. Kompetencje dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i

pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu

nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach

kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i

powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

przedszkole,

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

10)współpracuje z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad

dziećmi, w tym udostępnia imię , nazwisko i numer PESEL dziecka celem

właściwej realizacji tej opieki,

12)współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

3. Zadania dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który

przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego,

którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli,

nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie

bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a

także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich

poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do

zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami

nadzorującymi i kontrolującymi,

10) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

11) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i

nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

13) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie działalności

przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy

dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

§ 6

1. Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim jest

kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące

kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w przedszkolu.

3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.:

przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu po

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

w celu doskonalenia pracy przedszkola,

7) ustalanie regulaminu rady pedagogicznej.

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć, ramowego

rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i

zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola,

5)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i innych

wyróżnień,

6)w sprawie dopuszczenia do użytku w przedszkolu przedstawionego przez

nauczyciela lub zespół nauczycieli programu wychowania przedszkolnego,

7) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora wybranemu przez organ

prowadzący kandydatowi.

7. Przedstawiciele rady pedagogicznej przygotowują projekt statutu przedszkola oraz

jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia radzie pedagogicznej.

8. Rada pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy

Rzepiennik Strzyżewski. o odwołanie z funkcji dyrektora.

9. Rada pedagogiczna wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej na

stanowisko dyrektora przedszkola.

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w

obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór

pedagogiczny.

12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane..

14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do

nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra

osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników

przedszkola.

§ 7

1. Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim jest organem

kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do

przedszkola.

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli,

szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.

5. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności ,

2)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora

przedszkola,

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

wychowania przedszkola.

7. Rada rodziców wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko

dyrektora przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady

wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 8

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania

decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając

zakresy kompetencji tych organów.

Rozdział 4

Organizacja przedszkola

§ 9

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na

jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

2)wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć

dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku. W przypadku przyjęcia do przedszkola dzieci w różnym wieku

tworzy się oddział mieszany, a pracę z dziećmi prowadzi się na dwóch poziomach:5-

6 letnie, 3-4 letnie.

2. Przedszkole jest dwuoddziałowe. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

§ 11

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia

opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym,

zespołowym i indywidualnym.

2. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W

przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1) religia,

2) logopedia,

3) j angielski,

4) gimnastyka korekcyjna,

5) kształtujące kompetencje kluczowe TIK

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosi:

1) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min. (dla

dzieci 3-, 4-letnich), po 30 min. (dla pozostałych dzieci),

2) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie i w 4osobowych zespołach.

4. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

§ 12

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa

ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do

oczekiwań rodziców.

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy oddziału, dostosowany do wniosków rodziców,

2) następujące pory posiłków:

śniadanie: 9.00

obiad: 12.00

podwieczorek 14.00

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę

nad oddziałem, ustalają dla oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem

potrzeb i zainteresowań dzieci.

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 13

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o

podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy

wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczoopiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z

potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola.

Są dopuszczone przez dyrektora.

3. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania

przedszkolnego odbywa się w godzinach 7.45 – 12.45..

5. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali dydaktycznej, ponadto:

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od

wyboru rodziców,

2) zajęcia z religii i częściowo z logopedii są w całości przez organ prowadzący,

pozostałe z Funduszy Europejskich.

6. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z

odrębnymi przepisami.

7. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy autokarowe,

szczegółowe zasady organizowania takich wyjazdów określają odrębne przepisy.

§ 14

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych

przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola ustalony z radą rodziców.

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin; przedszkole jest czynne w

godzinach od 7.00 do 16.00 ;

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego

roku,

3) przerwa wakacyjna trwa 35 dni roboczych i jest wykorzystywana na:

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

2. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci korzystając z usług cateringowych

Spółdzielni Socjalnej „ Smak”. Dziecko uczęszczające do przedszkola może

korzystać z trzech posiłków: śniadania i obiadu i podwieczorku.

3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego.

Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego

przygotowania przedszkolnego.

4.Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie

przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczone na realizację podstawy

programowej ustala Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

§ 15

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) jadalnie,

3) szatnie,

4) zaplecza kuchenne,

5) zaplecza sanitarne,

4) plac zabaw,

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor, który

składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników

administracyjno-obsługowych.

3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor

przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w

tym zakresie przepisów prawa.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 16

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących

nauczycielami.

2.Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach

samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3.Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister

właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady

wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące

pracowników samorządowych.

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także

przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 17

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych

ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską

o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym

oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami

program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go

do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora.

Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia

opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień

pracy.

7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu

wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie

uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne

wynagrodzenie.

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania

przedszkolnego i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz

sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w

uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania

przedszkolnego.

10. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko

nauki w klasie I szkoły podstawowej,

4)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc

psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie

swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach

doskonalenia zawodowego,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o

estetykę pomieszczeń,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z

uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w

szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym

oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych

dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania,

kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział

zainteresowani rodzice,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

11) czynny udział w pracach rady pedagogicznej,

12)inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,

wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w

tym zakresie przepisami prawa,

14)współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy

wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne

przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,

16) przestrzeganie regulaminu rady pedagogicznej,

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich

rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w działalność przedszkola,

18)prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z

obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej

pracy,

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora,

rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowooświatowych,

21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,

22)realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a

wynikających z bieżącej działalności placówki.

 23) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem

uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,

24) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej

projektu zmian w statucie.

§ 18

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w

celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i

rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu

zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

§ 19

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania

dzieci, nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na

temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także

rozwoju i zachowania ich dziecka,

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia

dziecka,

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w

przedszkolu.

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym

oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1)plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z

wyprzedzeniem jednotygodniowym,

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu

umiejętności,

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku

szkolnym,

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na

celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2) kartę pracy indywidualnej,

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny

obowiązek przygotowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania

przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego

może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania

ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program

wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości

uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady

pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez

nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną,

psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie, Filia w Tuchowie,

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim,

7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich

częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie

którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, planem pracy

przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z podstawą programową i z

zestawem programów wychowania przedszkolnego,

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i

diagnozy wstępnej dzieci w formie ustnej informacji zawierającej opis aktualnego

poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek

przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie

gotowości szkolnej dziecka

4)stałe spotkania z rodzicami odbywają się co najmniej trzy raz do roku.

§ 20

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na

stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:

1)woźna oddziałowa,

2) pomoc nauczycielki

2.Personel przedszkola jest odpowiedzialny w swym zakresie działania za życie ,

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu. W przypadkach

nagłych ,obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób

związanych z pracą w przedszkolu, bez względu na zakres czynności służbowych.

3.Szczegółowe zadania pracowników administracyjno-obsługowych:

 

1) obowiązki woźnej oddziałowej:

a) Utrzymywanie we wzorowej czystości pomieszczeń przedszkola: Sali zabaw,

jadalni, szatni, kancelarii, łazienki dla dzieci , łazienki dla personelu , kuchni,

dokładne codzienne sprzątanie i dezynfekowanie, raz w miesiącu-sprzątanie

generalne. W razie potrzeby układanie zabawek na właściwe miejsce.

b) Bieżąca dezynfekcja toalet.

c) Serwowanie dzieciom posiłków.

d) Mycie naczyń stołowych w zmywarce z użyciem detergentu w temperaturze

60 st.C lub wyparzanie.

e) Mycie wstępne termosów.

f) Utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy w kuchni,

przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych .

g) Utrzymywanie w czystości okien w wyżej wymienionych pomieszczeniach.

h) Dbanie o ukwiecenie przedszkola i jego obejścia, opiekowanie się kwiatami

doniczkowymi oraz rabatami w ogrodzie.

i) Utrzymywanie w czystości ogrodu przedszkolnego, piwnicy i budynku

gospodarczego.

j) Odmiatanie śniegu przy wejściu zewnętrznym do placówki oraz do budynku

gospodarczego. W razie konieczności( oblodzenie) posypywanie dojścia do

przedszkola i schodów piaskiem.

k) Usuwanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci w

budynku i w otoczeniu przedszkola.

l) Nakrywanie piaskownicy po zabawie dzieci .

m) Przed wyjściem dzieci na podwórko kontrola czy wygaszone jest oświetlenie w

jadalni, Sali zabaw, łazience dla dzieci i szatni .

n) Mycie z użyciem detergentu i dezynfekowanie sprzętów i przedmiotów na

placu zabaw, przed korzystaniem z placu zabaw przez dzieci.

o) Pomaganie nauczycielce w czuwaniu nad bezpieczeństwem dzieci podczas

pobytu w ogrodzie przedszkolnym.

p) W związku ze świętami narodowymi lub szczególnymi okolicznościami

dekoracja budynku odpowiednimi flagami.

q) Odprowadzanie dzieci do busa wg ustalonego rozkładu w następujące dni

tygodnia; wtorek.

r) Wykonywanie innych czynności, poleconych przez dyrektora , a wynikających

z organizacji pracy przedszkola.

s) Przestrzeganie zasady szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia

epidemiologicznego osób przebywających w placówce.

2) obowiązki pomocy nauczyciela :

a) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń: salę dydaktyczna, izolatka.

b) Estetyczne podawanie posiłków, sprzątanie brudnych naczyń stołowych po

śniadaniu i obiedzie, sprzątanie jadalni.

c) Udzielanie pomocy przy karmieniu dzieci słabo jedzących.

d) Pomoc nauczycielce w czuwaniu nad bezpieczeństwem dzieci podczas

pobytu na powietrzu, w czasie spacerów i wycieczek.

e) Udzielanie pomocy dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami

gimnastycznymi i wyjściem na dwór.

f) Pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety.

g) Udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć.

h) Udział w dekorowaniu Sali.

i) Pomiar temperatury ciała dzieci przed wejściem do przedszkola.

j) Codzienna dezynfekcja klamek , półek w szatni .

k) Pomoc przy przebieraniu się podczas schodzenia się dzieci.

l) Odprowadzanie najmłodszych dzieci do toalety.

m) W razie konieczności( oblodzenie) posypywanie dojścia do przedszkola i

schodów piaskiem

n) Pomoc w porządkowaniu Sali Zabaw po skończonej zabawie.

o) Prowadzenie monitoringu w sprawie korzystania dzieci z przyjazdu i odjazdu

busem.

p) Odprowadzanie dzieci do busa wg ustalonego rozkładu w następujące dni

tygodnia; poniedziałek, środa, czwartek, piątek.

r) Przestrzeganie zasady szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia

epidemiologicznego osób przebywających w placówce.

t) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających z

organizacji pracy.

Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

§ 21

1.Rodzice mają prawo do:

1)zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

dydaktyczno-wychowawczej,

2)uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i

postępów edukacyjnych dziecka,

3)uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je

wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,

4)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5)wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z

obserwacji pracy przedszkola,

6)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi

prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o

upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu,

7) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

8) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych czy chorobach

zakaźnych dziecka,

9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§ 22

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1)właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo,

ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami

higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia

przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra

innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju

psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym

pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w

życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników,

nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego

wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez

rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.

§ 23

1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia

dziecka z listy dzieci nie objętych obowiązkiem rocznego przygotowania

przedszkolnego w następujących przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka

w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania

przyjętego w przedszkolu trybu postępowania,

3 )nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym

sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w

formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach

dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1)wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów

statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje dyrektora, psychologa

z rodzicami,

3)zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych

4)przedstawienie członkom rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania

zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy

wychowanków,

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji

administracyjnej.

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14

dni od jej otrzymania do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

§ 25

1.Obsługę finansową i księgową przedszkola prowadzi CUW przy Urzędzie Gminy

Rzepiennik Strzyżewski

§ 26

1.Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie wraz ze zmianą przepisów

oświatowych i warunków pracy przedszkola.

§ 27

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu rady

pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst lub zapoznanie zebranych z

wprowadzanymi zmianami. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wnoszenia

poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada pedagogiczna głosuje nad

nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

2. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu

jednolitego statutu.

3. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się u dyrektora lub na stronie

internetowej przedszkola.

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego w Rzepienniku Biskupim dnia 30 listopada 2017 roku.


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-11