Przedszkole Publiczne Rzepiennik Biskupi Oddział Zamiejscowy
Menu
Strona głowna  /  Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 

1. Nazwa podmiotu publicznego

Przedszkole Publiczne w  Rzepienniku Biskupim oddział zamiejscowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biskupioz.dlaprzedszkoli.eu

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 5.11.2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.11.2020r.

 

3. Dane kontaktowe

Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim

33-163 Rzepiennik Biskupi 321

Email: przedszkolebiskupi@gmail.com

 Telefon: +48 14 6530024

 

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dostosowanie strony internetowej wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W przypadku niedostępności elementu lub części zapewnia się dostępność w sposób alternatywny poprzez kontakt:

- telefoniczny: 14 6530024 od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00

- korespondencyjny na adres: Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim 33- 163 Rzepiennik Biskupi 321

- elektroniczny na adres e-mail:przedszkolebiskupioz@gmail.com

 

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

6. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Ryndak, adres poczty elektronicznej przedszkolebiskupioz@gmail.com. Tą samą drogą można kontaktować się w celu udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności, a także poprzez kontakt telefoniczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/

 

 

7. Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony zachodniej – drogi głównej; od strony północnej. Do obydwu wejść prowadzą schody.  W budynku  nie ma schodów, nie ma również progów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba odpowiedzialna udziela osobie ze szczególnymi potrzebami informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w odpowiedni sposób. Budynek nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, jednak osoba odpowiedzialna wspiera osobę ze szczególnymi potrzebami w odpowiedni sposób. Dyrektor placówki nie wyraża zgody na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przedszkole nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami.

 

8. Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-23